Home
  Site in English
  Kusano Ha Shito Ryu Kai
  Kusano Ha - Gradensysteem
  Kusano Ha - Exameneisen
  Kusano Ha - Onderrichters

   Kusano Ha - Clubs

    Kenshikan Lochristi
    Kenshikan St. Amandsberg
    Kenshikan Merelbeke
  Kusano Ha  - Leden
  Links
 Aktiviteiten  (new!)
 Fotoalbum
 Inter@ctive
 Artikels
 Sitemap
 News  (new!)

 

Kusano Ha Exameneisen

Dojokun - Association song - Kusano ha oath - Kyu grading - Dan grading

 

DOJOKUN

Ideogram van Dojo Kun.

1. KARATE DO O OSAMENTO SURUMONO WA
   SINTAI O TANRENSHI SEISHIN O
   SHUYO SURU KOTO O
   DAI ICHI NO MOKUTEKI TO SURU

1. KARATE WA YU NO GOTOSHI
   TAEZU NETSUDO O ATAEZAREBA
   MOTO NO MIZU NI KAERU

1. KARATE WA REI NI HAJIMARI
   REI NI OWARU KOTO O
   WASURERUNA


Association Song

Ideogram van W.K.K.Association song.

1. AA REIMEI WA CHIKAZUKERI
   AA REIMEI WA CHIKAZUKERI
   TAORE TE YAMANU SHINNEN TO
   FUTO FUKUTSU NO SEISHIN O
   KUSANOHA NO MUNETOSHITE
   KYO MO HAGEMAN WAGA KENJI
   KYO MO HAGEMAN WAGA KENJI

2. TOKI WA KITARERI SOKEN NI
    TOKI WA KITARERI SOKEN NI
    NINAITE TATERU WAKODO NO
    WAZA TO CHIKARA NO TANREN O
    KUSANOHA NO MUNE TO SHITE
    ASU E HABATAKU WAGA KENJI
    ASU E HABATAKU WAGA KENJI


Kusano-ha oath

Ideogram van Kusano-ha oath.

" I promise to uphold the true spirit of 
Kusano-ha-Shito-ryu Kenpo Karatedo 
and never to use the skills that I am 
taught against any persons, except for 
the defence of myself, family or friends 
in the instance of extreme danger or 
unprovoked attack, or in the 
support of law and order. "


Subject of Kyu grading

 
Kyu grading

Kihon

Kata bunkai

Kata

Kumite
10
10th Kyu

Heiko dachi

none

Hiji uchi goho

none
9 - 6
9th-8th-7th-6th Kyu

Zen kutsu dachi

Jyutte bunkai No. 1

Jyutte

none
5 - 3
5th-4th-3th Kyu

Neko ashi dachi

Jyutte bunkai No. 2

Bassai Dai

Over 20 years old
2
2nd Kyu

Sanchin dachi

Jyutte bunkai No. 3

Bassai dai

Over 20 years old
1
1st Kyu

Sanchin dachi

Jyutte bunkai No. 4

Seienchin

Over 20 years old
Heiko dachi

   chudan zuki

   chudan geri
Zen kutsu dachi

   gedan harai uke

   chudan yoko uke

   jodan age uke

   chudan junzuki

   jodan junzuki
 
Neko ashi dachi

   gedan shuto harai uke

   chudan shuto harai uke

   kakete

   chudan junzuki

   chudan geri
Sanchin dachi

   ura uchi

   kentsui uke

   chudan junzuki

   kakete
Sanchin dachi

   tsukiage chudan

   shotei uke

   yoko shuto uchi

   furi uchi

   jodan uchiuke


Kihon : Teiichi no kihon, Ido kihon, Aite o totte no Ido Kihon.


Requirements for Dan and Shogo examinations


Dan-Shogo

Kihon

Kata Bunkai

Katas

Jiyu-Kumite

Sub 1st

Naifanchin-dachi,
Shiko-dachi
-
Jyutte bunkai 1-4

Seienchin

Yes.

1st Dan

-
Renzoku ido kihon 1-3


Seipai bunkai 1

Seipai

Yes.

Sub 2nd
-
Renzoku ido kihon 1-3

Seipai bunkai 2

Seipai, Kosokun-Dai

Yes.

2nd Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
,
Seipai bunkai 1,2

Seisan and, Rohai or 
Tomari-Rohai, or 
Koshiki-Rohai

Yes.

Sub 3rd
-
Renzoku ido kihon 1-3
,
Seipai bunkai 1,2

Seisan and, Rohai 
or Tomari-Rohai, 
or Koshiki-Rohai

Yes.

3rd Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Ishimine-Passai, Niseishi

Yes.

Kenshi
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Ishimine-Passai, Niseishi

Yes.

4th Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Ananko, Tomari-Passai

Yes.

Renshi
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Ananko, Tomari-Passai

Yes.

5th Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Matsumura-Seisan, 
Matsumura-Passai

Yes.

Renshi
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Matsumura-Seisan, 
Matsumura-Passai

Yes.

6th Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4


Kururunfa, Shiho-Kosokun, 
Seiru

No.

Tasshi
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4


Kururunfa, Shiho-Kosokun, 
Seiru

No.

7th Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Jion, Chintei, Unshu

No.

Kyoshi
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Jion, Chintei, Unshu

No.

8th Dan
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Gojushiho, Suparimpai

No.

Hanshi
-
Renzoku ido kihon 1-3
-
Seipai bunkai 1-4

Gojushiho, Suparimpai

No.

 

Back to Top...


  

Design by Steven De Winne
last update : 08 maart 2009